Archiwa tagu: wysokość emerytury

Od czego będzie zależała wysokość emerytury z ZUS?

Wysokość emerytury z ZUS będzie zależała od zaewidencjonowanego na koncie tzw. kapitału składkowego ( Międzypokoleniowego Kapitału Uprawnień Emerytalnych ) oraz od tzw. średniej statystycznej oczekiwanej długości życia pracownika, w wieku, w którym przechodzi na emeryturę. Specjaliści oszacują, jak długo statystycznie będzie dana osoba jeszcze żyć, mając do pomocy wieloletnie dane demograficzne, z których wynika np. ilu 60-latków dożywa 70-tki czy 80-tki.

Emeryturę z I filaru stanowić będzie kwota otrzymana przez podzielenie sumy zaewidencjonowanych składek na koncie w ZUS przez statystyczną średnią oczekiwaną długość dalszego trwania życia (wyrażoną w miesiącach) dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Przeciętne dalsze trwanie życia będzie liczone wspólnie dla obu płci. O wysokości emerytury z filaru I (repartycyjnego) decydować będzie zaewidencjonowany na koncie ubezpieczonego „kapitał”, uzależniony od stopy składki na ubezpieczenie emerytalne, zarobków, objętych ubezpieczeniem oraz sposobu waloryzacji. O jej wysokości decydować będzie także wiek przejścia na emeryturę oraz średnia statystyczna długość trwania życia dla danego wieku w momencie przejścia na emeryturę.

Jaa będzie obliczana wysokość emerytury?

Zebrane w trakcie aktywności zawodowej składki w otwartym funduszu emerytalnym, po ukończeniu wieku emerytalnego przez daną osobę, zostaną skierowane w formie wypłaty transferowej do wybranego przez zainteresowanego zakładu emerytalnego.

Zakład emerytalny będzie wypłacać dożywotnie emerytury oraz świadczenia gwarancyjne dla wskazanych beneficjentów. Wysokość stawek oferowanych emerytur dożywotnich może być zróżnicowana jedynie w zależności od wielkości wypłaty transferowej, grupy wiekowej oraz płci świadczeniobiorcy. Zasadą jest tu swobodne ustalanie przez zakłady emerytalne wysokości wypłacanych emerytur dożywotnich i świadczeń gwarancyjnych. Zakłady emerytalne muszą przedstawiać Urzędowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące stosowanych stawek. Obowiązek ten, czyli przedstawianie stosowanych stawek, jest elementem oferty zakładu. Informacje będą udostępniane każdemu, kto się o nie zwróci.