Składki od pracujących nie wystarczą na wypłaty dla emerytów – co będzie się wtedy działo?

Wpłaty ze składek nie wystarczają na sfinansowanie wydatków na emerytury i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych ( renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne i inne ).

Począwszy, od 1990 r. Skarb Państwa, będąc gwarantem wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych uzupełnia brakujące środki na ich wypłatę. Podział ubezpieczeń społecznych na wyodrębnione rodzaje (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe ) i utworzenie odpowiednich funduszy i funduszy rezerwowych oraz racjonalizacja systemu ma doprowadzić w długiej perspektywie do samofinansowania się systemu. Utworzenie Funduszu Rezerw Demograficznych dla zreformowanego ubezpieczenia emerytalnego ZUS ma zapewnić w przyszłości finansowe zabezpieczenie I filaru systemu emerytalnego. Z tego Funduszu środki zostaną uruchomione po 2009 r., gdy prognozowany wyż demograficzny przejdzie na emeryturę, niekorzystnie wpływając na relację pomiędzy liczbą osób ubezpieczonych a liczbą świadczeniobiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *